REGULAMIN TRENINGÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN TRENINGU INDYWIDUALNEGO

Sprzedaż treningów indywidualnych za pośrednictwem platformy internetowej Szkoła Twórczego Pisania na stronie: https://szkolatworczegopisania.pl/ realizuje ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Mickiewicza 20/107, 05-270 Marki, NIP 8961022863, e-mail: kontakt@ewamadeyska.pl, tel.: +48 530 780 880 (w godz. 10:00–14:00).

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby poniższego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. USŁUGODAWCZYNI / PROWADZĄCA – Ewa Madeyska-Zarańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska, ul. Mickiewicza 20/107, 05-270 Marki, NIP 8961022863, REGON: 140943061. Kontakt: kontakt@ewamadeyska.pl.
 2. STRONA: domena należące do ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska, znajdująca się pod adresem https://ewamadeyska.pl/.
 3. KLIENT – osoba fizyczna.
 4. TRENING INDYWIDUALNY – 60-minutowe spotkanie szkoleniowe rozpoznające potrzeby Klienta w obszarze warsztatowym (kreatywne pisanie).
 5. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedającą w Regulaminie.
 6. ZAMÓWIENIE – Treści Cyfrowe, które Użytkownik kupuje z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty,
 7. OPERATOR PŁATNOŚCI PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 i/lub PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, i/lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60- 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 NIP: 779-23-08-495.
 8. OPŁACENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w Zamówieniu.
 9. ZWROT ŚRODKÓW – Sprzedająca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przystępując do usługi on-line Usługodawczyni oraz Klient powinni zadbać o właściwie środowisko cyfrowe, na które składa się łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg spotkania on-line.
 2. Usługa jest realizowana w umówionym z  wyprzedzeniem terminem.
 3. Treści audio oraz wideo składające się na spotkanie treningowe nie mogą być przez Klienta nagrywane.
 4.  Treningi indywidualne zobowiązują Usługodawczynię oraz Klienta do poszanowania reguł poufności prowadzonych rozmów.
 5. Trening indywidualny świadczony jest w języku polskim. 
 6. Treningi indywidualne realizowane są w dni robocze wskazane przez Sprzedającą przed zawarciem umowy lub po zawarciu umowy z Klientem (wtedy, kiedy Klient kupuję usługę z poziomu Sklepu).

§ 3. TRENING INDYWIDUALNY

 1. Trening indywidualny to 60-minutowe spotkanie on-line Usługodawczyni z Klientem, której tematem są kwestie warsztatowe związane z twórczym pisaniem.
 2. Spotkanie ma charakter mentoringowo-tutoringowo-coachingowy.
 3. Celem spotkania jest eksperckie wsparcie Klienta w kwestiach dotyczących kreatywnego pisania. W w zależności od potrzeb Klienta pozwala opracować sposób pracy Klienta nad tekstem literackim. Usługa nie obejmuje lektury całości lub fragmentów tekstów literackich Klienta

§ 4. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI – PLATFORMA ZOOM

 1. Spotkanie (z podglądem wideo) odbywa się na platformie Zoom.
 2. Klient może zainstalować oprogramowanie przed spotkaniem dostępne na platformie Zoom: https://zoom.us.
 3. Ścieżka instalacji oprogramowania dostępna jest pod adresem: https://support.zoom.us/hc/pl/articles/4415294177549-Pobieranie-Zoom-desktop-client-i-aplikacji-mobilnej.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów instalacji oprogramowania.
 5. Klient w każdym momencie może odinstalować program oraz aplikację Zoom.
 6. Klient może dołączyć do spotkania bez instalowania oprogramowania. Logowanie odbywa się na stronie: https://zoom.us/join. Klient musi wpisać identyfikator spotkania, który otrzymuje przed spotkaniem.

§ 5. ZAMAWIANIE I OPŁATA ZA TRENING INDYWIDUALNY

 1. Aby zakupić Treści Cyfrowe dostępne w Serwisie, Kupujący musi:
  1. wybrać Treści Cyfrowe spośród dostępnych w Serwisie,
  2. kliknąć w przycisk „ZAMÓW”,
  3. kliknąć w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”,
  4. wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
   • imię i nazwisko oraz/lub nazwy firmy,
   • adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • NIP firmy, nazwy firmy.
  5. wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Treści Cyfrowe jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,
  6. wyrazić zgodę na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia,
  7. zaakceptować Regulamin Zakupów – akceptacja Regulaminu Zakupów jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  8. kliknąć w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Treści Cyfrowe.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającą.
 4. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Po dopełnieniu w.w. formalności Prowadząca kontaktuje się z Kupującym maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu ustalenia terminu treningu.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA TRENING INDYWIDUALNY

 1. Klientowi, który odwołuje trening indywidualny przysługuje zwrot całej kwot(nawet w dniu planowanego treningu), pod warunkiem, że Klient poinformuje o zmianie planów Prowadzącą. Nastąpi wówczas zwrot środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik. Możliwe jest również przesunięcie spotkania na inny termin, dogodny dla obu stron.
 2. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w sytuacji, w której Klient bez uprzedzenia nie pojawi się na treningu, jak również po wykonaniu usługi.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy prac Klienta.
 2. Usługodawczyni nie świadczy usług, które świadczą agencje literackie. Nie bierze udziału w procesie sprzedażowym tekstu literackiego Klienta. Nie gwarantuje również publikacji tekstu.
 3. Usługodawczyni prosi Klienta / Uczestnika programów grupowych o dobrowolne informacje dotyczące stanu jego zdrowia psychicznego. Dobrowolna informacja ze strony Klienta np. o depresji, schizofrenii, ChAD, zaburzeniach borderline itp., może usprawnić współpracę i zapewnić dobrostan zarówno Klienta, jak również Usługodawczyni. Usługodawczyni w sytuacji ewentualnych zaburzeń ze strony Klienta może podjąć czynności zapewniające bezpieczeństwo mentalne oraz emocjonalne Klienta podczas treningu indywidualnego oraz spotkań w ramach programów grupowych. W przypadku ukrycia poważnych zaburzeń psychicznych, które rzutowałyby nie tylko na współpracę, ale również na ww. bezpieczeństwo mentalne i emocjonalne Klienta, jak również Usługodawczyni, Usługodawczyni daje sobie prawo do wycofania się ze świadczenia usług bez zwrotu kosztów.
 4. Za niezgodne z Regulaminem Treningu Indywidualnego uznaje się propagowanie na treningach indywidualnych i spotkaniach grupowych treści politycznych, rasistowskich, seksistowskich, treści poniżających mniejszości seksualne, osoby niepełnosprawne psychicznie lub fizycznie. Złamanie tego punktu regulaminu grozi wykluczeniem z zajęć.
 5. Adresatami wszystkich usług są osoby pełnoletnie.
 6. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: kontakt@ewamadeyska.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.